Potät, kartoffel, pantoffel, pantolla, jordpära, plugg, knöl, pära, joläppel, jordäpplen, jolpron, petät… många namn för våra så omtyckta